Faites un don

Beien & Hunneg

Eiesen Hunneg vum Haff gett no bäschtem Wessen an Gewessen an mat der Hellef vun eisem Imker dem Här Peffer hirgestallt. D’Récolte vun 2018 ass ab August 2018 an der Brasserie « Beim Pier » fiir 7 Euro d’Glaas ze kréien.

IMPRESSIONS Beien & Hunneg